ĐẶT LỊCH THAM QUAN NHÀ MẪU
NGUỒN THAM KHẢO(*)

Bằng cách đánh dấu vào ô này , bạn đồng ý cho chúng tôi, Hongkong Land Holdings Limited, Jardine Matheson Holdings Limited cũng như các công ty con và công ty liên kết tương ứng chúng tôi (gọi chung là “Tập Đoàn”) tiến hành thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn để (i) tiếp thị trực tiếp các sản phẩm và dịch vụ của Tập Đoàn và/hoặc các đại lý của Tập Đoàn, các đối tác kinh doanh và các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm gửi cho bạn thông tin về các sự kiện, dự án, sản phẩm và/hoặc dịch vụ; và (ii) phục vụ các mục đích được thông báo cho bạn trong Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi (có thể truy cập tại https://www.hkland.com/data/legal/HKL_SA_policy_vietnamese.pdf), được cập nhật vào từng thời điểm, bao gồm chia sẻ dữ liệu giữa các thành viên Tập Đoàn với các bên được nêu trong Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu đó, và chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến các quốc gia có mức tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cá nhân cao hơn hoặc thấp hơn quốc gia của bạn. Bạn có thể thu hồi sự chấp thuận của mình vào bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo chi tiết liên hệ được nêu trong Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi.

DISCLAIMER    PRIVACY POLICY